Dayton Daily News - Vandalia Entertainment Center Plans to Open Tuesday